Jak se přihlásit do MŠ


V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Zákonným zástupcům přijatých dětí bude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě vydáno na společné schůzce rodičů nově přijatých dětí dne 25. června 2019 v 15 hod. ve třídě Berušky (v první budově při vstupu do areálu).

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě doručeno poštou do vlastních rukou.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Zápis - informace

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku od 3-6 let. Termín zápisu je zveřejněn v našich aktualitách.

Přijímání dětí

Přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá každoročně v průběhu měsíce května, kdy ředitelka ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení na základě platných kriterií. Pokud se uvolní během školního roku místo, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku.

Žádost o přijetí v průběhu roku - Odloučené pracoviště Těšnovice

Žádost o přijetí v průběhu roku - MŠ Kollárova 3945, Kroměříž