Základní info

Charakteristika třídy 

Předškolní třídu Bubliny navštěvuje 27 dětí ve věku od 4,5 - 7 let. V této třídě probíhá každodenní příprava budoucích prvňáčků, která má jasně stanovené cíle vycházející z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Snažíme se vytvářet dětem bezpečné prostředí s dostatkem příležitostí rozvinout a zafixovat si potřebné dovednosti a schopnosti nezbytné pro úspěšné zvládnutí vstupu do základní školy.

Jedná se o činnosti zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, zrakové a sluchové percepce, logického uvažování, sluchového vnímání, předmatematických představ, myšlení, řeči, paměti, pozornosti, soustředění, časoprostorové a pravolevé orientace a taktéž na podporu samostatnosti, sebeobsluhy a na schopnost spolupráce s ostatními.

Nadstandartní aktivity třídy:

Plavání, TV Dráček                  

Aktivity v rámci odpoledního odpočinku:

Angličtina - vedou učitelky Mgr. Barbora Mendham

Keramika - vedou učitelky Ing. Ivanou Stískalovou 

 procvičování grafomotoriky - vedou ředitelka školy Bc. Ludmilou Bendovou, s učitelkou Petrou Hánošovou 

 logo chvilky - vedou učitelky Petrou Procházkovou, Ing. Ivanou Stískalovou, Pavlínou Pospíšilovou