O nás

Naše mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání na dvou samostatných pracovištích. Pětitřídní pracoviště se nachází na adrese Kollárova 3945 a je sídlem ředitelství školy. Třídy jsou rozděleny do dvou účelových jednopatrových budov s prostornou dobře vybavenou zahradou. Škola se nachází v klidném prostředí, v blízkosti centra města. Součástí MŠ je i odloučené pracoviště Těšnovice - více informací naleznete zde.
Škola poskytuje dětem celodenní stravování prostřednictvím vlastní školní jídelny. 
Pracujeme podle nově aktualizovaného Školního vzdělávacího programu "Se Zvídálkem kolem světa" více zde. Děti bude provázet celým rokem krásná loutka skřítka ZVÍDÁLKA, se kterým budou poznávat a objevovat svět kolem nás.  

Ve třídách s dětmi staršího předškolního věku se soustředíme na přípravu na vstup do základní školy. Tento vývojový mezník je jedním z nejdůležitějších v životě našich dětí, proto se snažíme být dětem nápomocny a co nejvíce je na tento přestup připravit. Součástí předškolních tříd jsou interaktivní tabule, kde se děti seznamují s moderními technologiemi a plní různé interaktivní úkoly - rozvíjí předmatematickou a předčtenářkou gramotnost, pozornost, jemnou motoriku, a další dovednosti či vědomostiJedenkrát týdně se děti seznamují formou hry s angličtinou, která je součástí výchovně - vzdělávacího programu v dopoledních hodinách. Navštěvujeme kurz plavání a obratnostní cvičení "Dráček". Ve spolupráci s klinickým logopedem pomáháme dětem s procvičováním mluvidel-skupinovou logopedií i individuálně. Děti staršího předškolního věku mají možnost využít zkráceného odpočinku a zapojit se do klidových společenských her a řízených činností - procvičování grafomotoriky, logopedie...


Děti jsou rozděleny do tříd dle věku -  na mladší předškolní věk a starší předškolní věk. Každý věk má svá specifika a na to je třeba brát ohled. 

Ve třídách, kde jsou mladší děti, se paní učitelky soustředí především na adaptaci, sebeobsluhu a v neposlední řadě logopedii. Paní učitelky s dětmi procvičují správnou výslovnost tzv. skupinovou logopedií i několikrát týdně v rámci výchovně-vzdělávacího programu v dopoledních činnostech. V rámci upevňování sociálního vývoje mají děti možnost se účastnit návštěv muzeí, Květné zahrady, knihovny, divadelních představení v MŠ, apod.

Paní učitelky se prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávají v oblastí využití alternativních principů, které postupně zahrnují do výchovně-vzdělávacích činností s dětmi. Jsou to např. principy z - Step by step, Montessori, Hejného metody, Polytechniky, rozpoznání a práce s dětmi nadanými, Enviromentální výchova, Metoda dobrého startu, apod.