Úkolníček pro předškoláky Vyzkoušejte úkoly na stránkách maminkám.cz . Kdo nemá možnost si pracovní listy vytisknout stačí, když Vám děti budou říkat, co by doplnily do prázdných políček.

Pro aktivity s dětmi doporučujeme také stránky: https://skolakov.eu/  https://cz.pinterest.com  https://www.predskolaci.cz/  


GRAFOMOTORIKA - RADY A PROCVIČOVÁNÍ - velmi důležité

CO JE GRAFOMOTORIKA?

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinaci oka a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Dítě vidí svět kolem sebe, dokáže uchopit psací náčiní a graficky svět ztvárňovat.

Grafomotorika limituje technickou kvalitu projevu dítěte, vyvíjí se individuálně, avšak fyziologicky daným postupem. U dětí stejného věku se objevují přibližně stejné znaky kresby, někdy s individuálními zvláštnostmi, kdy vývoj probíhá rychleji, či pomaleji.

Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný špetkový úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky.

Grafomotorický vývoj

1-2 roky
Pastelku drží v dlani, experimentuje, střídá ruce. Pastelku drží až křečovitě, pohybuje celou rukou. Pohyb vychází z ramene.
2-3 roky
Pastelku uchopuje již třemi prsty, někdy přidává čtvrtý prst na podepření. Učí se kreslit na omezenou plochu papíru. Kreslí čáry svisle a vodorovně. Dokáže už obkreslit kruh.
3-4 roky
Dokáže kreslit postavu, hlavonožce. Kreslí kruhy, čtverce, trojúhelník, ale nedokáže je zatím pojmenovat.
4-5 let
Kresba postavy s trupem a končetinami. Dítě vybarvuje, kresba začíná být bohatší. Kombinuje různé tvary, barvy.
5-6 let

Kreslí postavu s trupem a všemi jejími částmi. Postava je bohatá na detaily. Znázorňuje geometrické tvary a velká tiskací písmena.

1. Čeho by si rodiče měli u dětí všímat, co můžou poznat sami?

Připravily jsme pro Vás souhrn projevů dětí předškolního a raného školního věku, které by mohly rodiče včas upozornit na to, že je potřeba dítěti pomoci.

Nerovnoměrný a opožděný vývoj
Dítě se nachází na nižší úrovni vývoje grafomotoriky. Málo a nerado kreslí a jeho grafický projev odpovídá projevům mladšího dítěte.

Poruchy pozornosti
Dítě se obtížně soustředí, odbíhá od činnosti, mění způsoby polohy těla při kreslení/psaní.

Logopedické problémy
Pokud má dítě logopedické problémy, nabádá to k důslednějšímu sledování grafomotorického vývoje. Motorika artikulačních orgánů a motorika ruky jsou navzájem spojené, vyvíjejí se spoječně jako psychika a nervový systém dítěte.

Orientace v prostoru
Dítě se neumí dobře orientovat v prostoru podle pokynů - vpravo, vlevo, nahoře, dole...

Zkřížená lateralita
Pokud dítě namá souhlasnou lateralitu (pravé oko + pravá ruka, levé oko + levá ruka) můžou se objevit, především po nástupu do školy nejrůznější problémy, které nápravný program může pomoci eliminovat. Někdy se také označuje výrazem překřížená lateralita.

Nevyhraněnost dominance ruky
Pokud dítě zatím střídá ruce při kreslení, je potřeba aby při nástupu do školy bylo již rozhodnuto, kterou rukou dítě bude psát. Nestačí pouze rozhodnutí, ale je potřeba aby ruka byla také dostatečně připravená.

Leváctví
Leváctví je dominance levé ruky. Leváctví je stejně kvalitní jev jako praváctví. Levák má levou ruku obratnější než pravou. Leváctví samo o sobě není problém, je ale potřeba včas podpořit rozvoj grafomotoriky.

Jak dítě drží psací náčiní
Dítě může mít z počátku kreslení/psaní úchop správný, po čase ho ale mění. Znamená to, že špetkový úchop ještě není fixovaný. Dítě může při držení tužky zavírat dlaň, drží tužku křečovitě, nebo správný úchop ještě není vůbec vyvozený.

Nezájem o kreslení
Dítě nejeví spontánně zájem o kreslení, vyhýbá se mu.

Pomalé a těžkopádné písmo
Některé dítě je schopné psát "krasopisně", přestože nemá dostatečně uvolněné svaly podílející se na psaní. Je nutné hodnotit průběh činnosti, nikoli výsledek. Tyto děti jsou schopné naučit se velmi pěkné tvary písmen, ale na psaní vyvíjejí velké úsilí a zůstávají stále pomalé. Jsou to také děti, kterým záleží na tom, jak jejich práce vypadá, jsou důsledné, precizní a v ostatních školních činnostech bezproblémové.

2. Jaký je správný úchop psacího náčiní při psaní a kreslení?

Úchopům jsme věnovaly samostatnou stránku, kde jsou detailní fotografie. Můžete zkusit porovnat úchopy na obrázcích a úchop Vašeho dítěte a pokusit se sami zjistit nedostatky.

Téměř každým úchopem se nechá psát a děti jsou schopné vytvořit si skutečně neuvěřitelné a obtížně popsatelné úchopy. Jeden jediný úchop je však pro lidskou ruku ten nejpřirozenější a nejefektivnější z hlediska pohybů dlaně a prstů, jedná se o úchop špetkový. Všechny ostatní úchopy znesnadňují psaní.

Úchopům jsme věnovaly samostatnou stránku. Můžete zkusit porovnat úchopy na obrázcích a úchopy Vašeho dítěte a sami zjistit nedostatky. Úchop ale nemusí být jediným problémem při psaní. Na psaní se podle nejnovějších studií podílí až 500 svalů a je potřeba aby správně fungovaly.

3. Jak se projevují obtíže v grafomotorických dovednostech?

Nedostatečně rozvinutá grafomotorika a špatný úchop psacího náčiní má za následek mnoho obtíží.

Správná poloha těla při psaní ovlivňuje pohyblivost jednotlivých kloubů paže a jejich vzájemné propojení. Při sezení by měla být chodidla opřená o zem nebo podložku, tak je zajištěna stabilita. Výška pracovní desky by měla dítěti dosahovat asi do půlky hrudníku, tělo je mírně nakloněné dopředu, ale nemělo by se o desku opírat, je rovnoběžně s hranou stolu. Jedna ruka drží tužku, druhá je volně položená na stole rovnoběžně s tělem a hranou stolu a přidržuje papír. Dítě by mělo mít ramena ve stejné výšce, hlavu mírně skloněnou v ose páteře, oči ve vzdálenosti od papíru asi 25-30 cm.

 •  Ruka bolí, potí se
 •  Ruka se rychle unaví
 •  Prsty a dlaň se dostávají do napětí a to může přecházet do celkového vnitřního napětí
 •  Obtíže při trefování do linek
 •  Obtíže při zmenšování písma
 •  Nemůže vykroužit správný tvar písmen. Písmo nemá oblé tvary.
 •  Obtíže při napojování písmen
 •  Pomalé tempo
 •  Omezená doba soustředění
 •  Pseudo specifické poruchy učení
 •  Zklamání ze školního neúspěchu
 •  Změny v chování (nespolupracuje, upozorňuje na sebe negativním chováním)
 •  Nechuť k činnostem spojených se psaním
 •  Velké úsilí a snaha bez dosažení uspokojivého výsledku
 •  Velké úsilí rodičů a obavy
 •  Narušení vztahu rodiče a dítěte

🙂 GRAFOMOTORICKÁ CVIČENÍ

Grafomotorika je dovednost ruky:
✏  správně uchopit tužku
✏  jistě a plynule vést čáry po papíře
✏  kreslit dle vlastního námětu

✏  napodobovat tužkou tvary.

U předškoláka je nutno podporovat všechny tyto dovednosti - od nácviku správného držení tužky, uvolňování ruky, podněcování kresby s obsahem až po nápodobu písma. 

Grafomotorická cvičení mají velké množství variací. Pro inspiraci přikládáme několik pracovních listů. Na každý z uvedených úkolů můžete vymýšlet vlastní obměny.   

U rybičky nemusí být tahy přesné, ale plynulé a ruka uvolněná. Naopak u lva dejte pozor na správnou velikost a ostré špičky, obloučky u medvěda by měly být zase pěkně kulaté a dostatečně široké.


🙂 VNÍMÁNÍ ČASU

Vnímání času nám umožňuje chápání souvislostí různých dějů. Nemáme na to ale žádný zvláštní smyslový orgán, potřebujeme k tomu vlastní zkušenost a také si osvojit speciální "časový" slovník. Předškolní dítě si ještě nedovede představit, kolik času je hodina, dva dny, měsíc. Mělo by ale rozumět pojmům "včera, dnes, zítra, ráno, večer, den, noc", dále třeba vyjmenovat roční doby a k nim přiřadit hlavní znaky. Tréninkem vnímání času a slovníku, který je s tím spojený, pomůžete dítěti, aby dovedlo vyprávět děj, plánovat si aktivity během dne.

- Procvičte si s dětmi na příkladech pracovních listů řadit správně posloupnost dějů.
- Kromě řazení povzbuďte dítě k vyprávění příběhu podle obrázků, k užívání časových pojmů  dříve-později a podobně.                                  - Nezapomeňte také na nácvik řazení z levé strany doprava - dítě si tak bude trénovat i pohyb očí při čtení.

🙂 PROSTOROVÉ VNÍMÁNÍ 

Pokud se dítě snadno orientuje v prostoru, bude to mít po nástupu do školy dobrý vliv na rozlišování pozic písmen ve slovech, správné čtení čísel, ale i na koordinaci pohybů při sportu, vedení ruky při psaní nebo na orientaci v budově školy.o je to prostorové vnímání a k čemu je pro předškoláka dobré?

- Jak je u dítěte rozvinuto prostorové vnímání, můžeme vidět třeba na tom, jak chápe instrukce s předložkami (VEDLE, NAD, POD...) nebo se slovy PRVNÍ, POSLEDNÍ, VPŘEDU, VZADU                                               - Všímat si ho můžeme např. také na schopnosti odhadnout vzdálenost, rozdíly mezi velikostmi věcí, nebo schopnosti stavět podle plánku ze stavebnice.

🙂 ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ 

Schopnost rozlišovat zrakem detaily umožní dítěti ve škole především rozeznávat písmena a číslice, pohybovat systematicky očima při čtení a také vyznat se v prostoru stránky v sešitě či knize. 

Už před nástupem do školy je proto dobré, abychom trénovali například:
- rozpoznávání detailů obrázků, stejných a nestejných tvarů, zrcadlově otočených předmětů apod.
- skládání čehokoli z částí, kde dítě rozlišuje správnou polohu kostek, puzzle nebo dílů rozstříhaného obrázku
- sledování řad obrázků zleva doprava a shora dolů
- zrakovou paměť - například pomocí her zaměřených na zapamatování obrázků, umístění předmětů a podobně.

V pracovních listech najdete úkoly, kde dítě trénuje udržení očí na řádku, překlápění objektů, pravo-levou orientaci, zaměření se na detail a hledání rozdílů:


🙂 MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

Pokud s předškolákem počítáte, nezapomeňte na všechny předmatematické dovednosti:
 - TŘÍDĚNÍ podle více kritérií najednou (např. "vyber velké modré kruhy")
 - POROVNÁVÁNÍ (větší, menší, více, méně, nejméně)
 - ŘAZENÍ (např. od nejmenšího k největšímu)

 - URČOVÁNÍ MNOŽSTVÍ (po jedné, nebo ideálně do 3-4 i           pouhým pohledem)


🙂 SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ 

Schopnost vnímat hlásky ve slově se vyvíjí obvykle až kolem 6. roku, ale pro nástup do školy je velmi, velmi podstatná. Bez ní totiž dítě nemůže začít psát ani číst, i když třeba už zná všechna písmena.    Dítě, kterému tato schopnost "nenaskočí", totiž přečte písmena, ale nespojí je do slov a textu tudíž nerozumí.

S předškolákem zkoušejte:
- hledat první hlásku ve slově, vymyslet další slovo na danou hlásku     (Kolo - klíč, kohout,... )    - rozlišovat podobná slova nebo slabiky- hledat rýmy                                                                   
- rytmizaci slov, kterou můžete trénovat například vytleskáváním                                                   - vytleskávat slova na slabiky                                                                                                              - trénovat si zapamatování řady slov nebo vět                                                                                  - hledání rýmů, čímž dítě získává cit pro jazyk                                                                                  - určování stejně znějících hlásek na začátku slova a na druhou stranu zase určování koncové hlásky


🙂 MYŠLENÍ A ŘEČ

U řeči předškoláka bychom neměli pozorovat pouze správnou výslovnost hlásek. Zaměřme se i na slovní zásobu, schopnost převyprávět příběh či krátkou pohádku a na tvorbu samostatných vět a krátkých souvětí. Sledujme to, zda dítě přirozeně skloňuje, dovede používat minulý, přítomný a budoucí čas, dobře váže podstatná jména s předložkami apod. Otázkami ověřujme, zda dítě rozumí tomu, co mu sdělujeme. (Proč...? K čemu se používá...? Jaký je rozdíl...? Co mají společného...?)  

Výslovnost je velmi důležitá pro správné psaní a pokud není před nástupem do školy dozrálá, je třeba aby se dítěti věnoval klinický logoped. 

V pracovních listech můžete procvičovat hledání protikladů, třídění prvků dle kritérií, hledání logických souvislostí mezi slovy a na základě společných znaků zobecňovat:

Pracovní listy:

Další pracovní listy k procvičování: